فایل اتوکد طراحی پنجره حفاظی

فایل اتوکد طراحی پنجره حفاظی

فایل اتوکد طراحی پنجره حفاظی

فایل اتوکد طراحی پنجره حفاظی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک پنجره حفاظی (دارای جزئیات دقیق)

این فایل شامل طراحی پنجره حفاظی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


دسته:

فایل اتوکد طراحی پنجره حفاظی

خرید آنلاین